Huishoudelijk reglement projecten ZNCK

1. Projectkosten

 1. Elke deelnemer betaalt projectkosten bij inschrijving.? Projectkosten worden via een digitale betaling bij inschrijving overgemaakt op het IBAN-nummer van de Stichting ZNCK:  NL79 RABO 0146941799.
 2. De kosten van de aanschaf van een  voor een project benodigde partituur zijn voor rekening van de deelnemer.  De Stichting ZNCK biedt indien mogelijk aan om via de stichting een partituur aan te schaffen.
 3. Wanneer een deelnemer of het ZNCK besluit af te zien van deelname aan een project binnen de bedenktermijn van 2 weken (geteld vanaf de datum van inschrijving), dan worden de projectkosten gerestitueerd, met uitzondering van de kosten van de gehouden auditie ad €10,-.  
 4. Soms overschrijdt het aantal inschrijvingen het aantal projectplaatsen. In dat geval wordt bij loting bepaald welke zangers kunnen deelnemen.
  Verder is het mogelijk dat iemand op grond van de resultaten van de auditie niet tot het koor wordt toegelaten. Voor zowel uitloting als niet-toelating geldt dat de projectkosten (exclusief de kosten van de gehouden auditie ad €10,-) gerestitueerd worden. 
 5. Besluit een deelnemer om af te zien van deelname aan een project na het verstrijken van de bedenktermijn van 2 weken (geteld vanaf de datum van inschrijving), dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie. 
 6. De Stichting ZNCK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel geleden schade van een deelnemer, veroorzaakt door de annulering van een project gedurende de repetitieperiode.   
 7. Wanneer een project nog voor aanvang van de repetitieperiode door het bestuur van de Stichting ZNCK wordt geannuleerd, dan heeft de  deelnemer recht op restitutie van de door hem of haar betaalde projectkosten. Heeft de betreffende deelnemer voor het geannuleerde project auditie gedaan, dan worden de projectkosten exclusief de kosten van de gehouden auditie ad € 10,- gerestitueerd.

2. Deelnemerschap

 1. Deelnemers zijn  zelf verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van hun persoonlijk gegevens:  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Eerste registratie en latere wijzigingen gaan via  ‘Mijn ZNCK’ op de ZNCK-website www.znck.nl
 2. In principe is elke deelnemer bij alle repetities en alle uitvoeringen van een concert aanwezig. 
 3. Weet een deelnemer bij inschrijving al dat hij/zij niet alle repetities bij kan wonen en toch wil deelnemen, dan neemt hij/zij contact op met de koormanager via info@znck.nl. De deelnemer krijgt dan bericht of hij/zij tot het project wordt toegelaten. 
 4. Mocht een deelnemer gedurende een project onvoorzien toch een repetitie of concert moeten missen, dan moet hij of zij zich persoonlijk en onder opgaaf van de reden afmelden bij de koormanager via info@znck.nl.
 5. Elke deelnemer kent zijn/haar partij. Bij twijfel kan de artistiek leider / de dirigent een partijcontrole afnemen. De  betreffende deelnemer is verplicht daar aan mee te werken. 
 6. Het bestuur van de Stichting ZNCK kan een deelnemer gedurende een project uitsluiten van deelname wanneer blijkt dat de deelnemer, om welke reden dan ook, zich niet houdt aan het bepaalde in § 2 onder punt 2 en 5. Als het bestuur hiertoe besluit, dan heeft de deelnemer geen recht op restitutie van de betaalde  projectkosten.
 7. Het bestuur van de Stichting ZNCK kan een deelnemer tijdens een project uitsluiten van deelname als blijkt dat de deelnemer ‘onsportief gedrag’ vertoont. Hieronder wordt verstaan:
  • het bewust niet naleven van de regels zoals beschreven in het huishoudelijk reglement;
  • het bewust niet nakomen van de door het bestuur of de koormanager gemaakte afspraken met de deelnemer;
  • het beledigen, intimideren of het vertonen van ander, niet wenselijk gedrag jegens de koorleiding, koormanager of ander projectdeelnemers/andere bij het project betrokken personen.
 8. Wordt een deelnemer op grond van één van deze redenen  uitgesloten van  deelname, dan heeft hij/zij geen recht op terugbetaling van de reeds betaalde projectkosten. Het bestuur van de Stichting  ZNCK kan besluiten een deelnemer te diskwali?ceren voor alle toekomstige projecten van het ZNCK. 

3. Aansprakelijkheid

De Stichting ZNCK is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen van deelnemers die ten behoeve van de stichting worden gebruikt, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is afgesproken

4. Media overeenkomst

 1. Tijdens repetities en concerten van het projectkoor, opleidingskoor en kamerkoor kunnen in opdracht van de Stichting ZNCK foto-, film- en geluidsopnamen gemaakt worden. Deze opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de Stichting ZNCK voor promotionele doeleinden.
 2. Voor de deelnemers aan het project/de leden van de koren zijn alle gepubliceerde foto-, film- en geluidopnamen voor eigen gebruik kosteloos te downloaden op een door de stichting aan te geven wijze. Met deze gedownloade bestanden dienen deelnemers en leden terughoudend om te gaan. Het is niet toegestaan de bestanden zonder voorafgaande toestemming van de stichting elders te publiceren.
 3. Deelnemers die gefundeerde bezwaren hebben tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop zij zijn afgebeeld kunnen dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail aan info@znck.nl.

Download